logo

  Mirë se vini në eBarnatorja!

  Ne jemi mirënjohës që keni zgjedhur të përdorni platformën tonë, duke përfshirë faqen tonë në internet, produktet dhe shërbimet që ofrojmë nën emrin Shërbimet.

  Kur shfrytëzoni Shërbimet tona, është e mundur që të ndani me ne disa informacione personale.

  Duhet të theksojmë që mbrojtja e privatësisë suaj është për ne shumë e rëndësishme. Prandaj, ne kemi një angazhim të përkushtuar për të respektuar dhe mbrojtur privatësinë tuaj. Ky Informacion për Privatësinë do të na ndihmojë të shpjegojmë se si eBarnatorja mblen dhe përpunon të dhënat personale të marra përmes Shërbimeve tona.

  Përkufizimet e Përdorura në Këtë Njoftim Privatësie janë si më poshtë:

  1. eBarnatorja -
  2. Shërbimet - Përfshin të gjitha uebfaqet dhe/ose produktet e ofruara nga eBarnatorja.
  3. Ju ose Përdoruesi - Përdoret për të identifikuar entitetin ose individin që përdor Shërbimet tona.
  4. Ne ose Neve ose Tona - Referohet në eBarnatoren.
  5. Përdoruesit - Përfshin secilin vizitor dhe/ose përdorues të Shërbimeve të eBarnatores. Kuptimi i termit përdorues mund të ndryshojë në varësi të Shërbimeve të përdorura, por për qëllime të këtij Njoftimi të Privatësisë, termat përdorues dhe klient përdoren me kuptim të njëjtë, në përveçim të rasteve kur konteksti tregon ndryshe.
  6. Legjislacion i Zbatueshëm - Referohet në legjislacionin e zbatueshëm në Republikën e Kosovës, përfshirë Kushtetutën e datës 9 prill 2008, e cila është hyrë në fuqi më 15 qershor 2008, së bashku me të gjitha amendamentet dhe plotësimet.
  7. Palë e Tretë - Përfshin çdo individ ose entitet tjetër, përveç jush dhe eBarnatores.

  Fushëveprimi dhe Objektivat

  Kur përdorni Shërbimet tona ose vizitoni uebfaqet e eBarnatores, ju pranoni dhe pajtoheni me kushtet që janë të përshkruara në këtë Informacion të Privatësisë. Duke vepruar kështu, ju jepni eBarnatores lejen për të mbledhur dhe përpunuar të dhënat tuaja personale, në përputhje me praktikat që janë të përcaktuara në këtë Informacion të Privatësisë dhe në përputhje me ligjet që janë në fuqi.

  eBarnatorja ka përditësuar këtë Informacion të Privatësisë për të siguruar që politikat tona për mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave personale janë në përputhje me ligjet që janë në fuqi në Republikën e Kosovës, duke përfshirë Ligjin Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Për më tepër, ne po bëjmë përpjekje të vazhdueshme për të garantuar që të dhënat personale të përdoruesve trajtohen në përputhje me ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës.

  Gjithashtu, ne vullnetarisht përpiqemi të respektojmë dhe të përputhemi me standardet ndërkombëtare më të larta në fushën e mbrojtjes së privatësisë dhe të dhënave personale, siç është Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) e Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi më 25 maj 2018.

  Këtë Informacion të Privatësisë e aplikojmë dhe e zbatojmë për të gjithë përdoruesit e uebfaqeve, produkteve dhe Shërbimeve të ofruara nga eBarnatorja, duke përmbushur kështu detyrimin tonë të respektimit të privatësisë dhe të dhënave personale.

  Përpunimi i të Dhënave Personale

  Ne mund të mbledhim dhe të përpunojmë të dhënat tuaja personale, përfshirë të dhënat e pajisjeve tuaja, në këto raste:

  1. Kur përdorni Shërbimet tona.
  2. Kur krijuar një llogari në eBarnatorja.
  3. Kur përditësoni ose plotësoni të dhënat personale në llogarinë tuaj.
  4. Kur komunikoni me eBarnatoren në lidhje me Shërbimet e saj.
  5. Kur bëni porosi ose blini produkte ose shërbime nga eBarnatorja, ose nëpërmjet eBarnatores.
  6. Kur hasni në rrethana të tjera, ashtu siç mund të specifikohen në këtë Informacion të Privatësisë.

  Ligjshmëria e Përpunimit të të Dhënave Personale

  Në çdo rast, siç është përshkruar më lart, dhe në situata të tjera që mund të emergjojnë, mbledhja dhe përpunimi i të dhënave tuaja personale bëhet vetëm kur ebarnatorja është e bindur se ky proces është i ligjshëm dhe kur ndodh një nga këto kushte:

  1. Ju jepni pëlqimin tuaj për të lejuar përpunimin e të dhënave tuaja.
  2. Kur krijuar një llogari në eBarnatorja.
  3. Përpunimi është i nevojshëm për të ekzekutuar një kontratë.
  4. Përpunimi është i nevojshëm për të mbrojtur interesat tuaja jetike.
  5. Përpunimi është i nevojshëm për të përmbushur një detyrim ligjor.
  6. Përpunimi është i nevojshëm për të kryer një detyrë në interes publik ose për ushtrimin e autoritetit zyrtar.
  7. Përpunimi është i nevojshëm për qëllime të interesave të legjitima të ebarnatores dhe/apo të një pale të tretë, me përjashtim të rasteve kur interesat tuaja ose të drejtat dhe liritë tuaja themelore janë më të rëndësishme dhe kërkojnë mbrojtjen e të dhënave tuaja personale, veçanërisht nëse bëhet fjalë për një të mitur.

  Ju lutemi, kini parasysh se përpunimi i të dhënave tuaja, siç është paraqitur nga ju, bazohet në udhëzimet ligjore aktuale dhe nuk është gjithmonë i kushtëzuar nga pëlqimi që ju jepni. Pëlqimi, ose tërheqja e tij, nuk është gjithmonë arsye e mjaftueshme për të ndaluar ose kufizuar përpunimin e të dhënave tuaja, në rast se ekzistojnë baza të tjera ligjore për këtë proces.

  Të Dhënat Personale që Mund të Përpunohen nga eBarnatorja

  Në çdo rast, siç është përshkruar më lart, dhe në situata të tjera që mund të emergjojnë, mbledhja dhe përpunimi i të dhënave tuaja personale bëhet vetëm kur ebarnatorja është e bindur se ky proces është i ligjshëm dhe kur ndodh një nga këto kushte:

  Të dhënat që ofroni: Kjo përfshin informacionin që ju jepni, ose në raste të caktuara, informacionin që një prind ose kujdestar ligjor mund t'i japë në lidhje me përdorimin e Shërbimeve të ebarnatores.

  Informatat identifikuese: Këtu përfshihen emri, mbiemri, adresa e vendbanimit dhe/ose vendqëndrimit, numri i telefonit, fjalëkalimi, adresa email, dhe informacione të tjera të identifikimit.

  Të dhënat e blerjeve: Kur blini produkte dhe/apo Shërbime nga ebarnatorja, mund t'ju kërkohen informacione shtesë si adresa e dërgimit, adresa e faturimit, të dhëna mbi kartelat e kreditit dhe/llogaritë bankare, të dhëna mbi mjetet e ndryshme të pagesës dhe informacione të tjera të ofruara nga ju për blerjen dhe pagesën e suksesshme të produkteve dhe Shërbimeve.

  Të dhënat e tjera personale: Përdorimi i Shërbimeve të ebarnatores mund të kërkojë që ju të jepni informacione të tjera personale si mosha, gjinia, interesimet, nivelin e edukimit, përvojën profesionale, preferencat, dhe informacione të tjera të ngjashme.

  Të dhënat e autorizuara ose të kërkuara: Ebarnatorja mund të mblidhë dhe të përpunojë informacione të tjera që kërkohen ose lejohen nga ligjet e aplikueshme për identifikimin dhe verifikimin e të dhënave që ju jepni, veçanërisht kur këto veprime kërkohen ose urdhërohen nga një autoritet publik kompetent.

  Në çdo rast, ebarnatores nuk kërkon dhe nuk lejon që ju të ofroni të dhëna personale për fëmijët. Ju mund të përdorni emrin e një të mituri nën kujdesin tuaj në llogarinë tuaj të ebarnatores vetëm për qëllime të identifikimit të përdoruesit dhe për të siguruar përmbajtjen e përshtatshme për moshën e tyre.